روزانه های یک ذهن شاد

» ۱۳٩٦/۱/۱٥ :: زمستانی که سخت گذشت
» ۱۳٩٥/۱٢/٢ :: آدمهای امن
» ۱۳٩٥/۱۱/٧ :: روزهای آوار
» ۱۳٩٥/۱٠/۱٩ :: و دوباره نوشتن
» ۱۳٩٤/٧/٢٥ :: مهر، ماه مهربانی، ماهِ ما
» ۱۳٩٤/٦/٢۳ :: معجزه طبیعت
» ۱۳٩٤/٦/۱٦ :: روزمره گی
» ۱۳٩٤/٥/٢٢ :: ایام میگذرند
» ۱۳٩٤/٤/٢٢ :: ساقدوش میشویم
» ۱۳٩٤/۳/٢٠ :: روزهای خوبی که منتظر ما هستند
» ۱۳٩٤/۳/٤ :: چالش سی روزه و من
» ۱۳٩۳/۱۱/۱۸ :: بهمن، ماه من
» ۱۳٩۳/۱٠/۱۸ :: بعد از مریضی
» ۱۳٩۳/٩/۱٧ :: از پا فتادگانیم...
» ۱۳٩۳/٩/۱٥ :: جاده های شمال
» ۱۳٩۳/٩/۱٠ :: معتاد شدم رفت :))))
» ۱۳٩۳/٩/٥ :: باران تویی!
» ۱۳٩۳/٩/۳ :: بیب بیب ... مرمری برگشت
» ۱۳٩۳/۸/٢٩ :: یار جانی من
» ۱۳٩۳/۸/٢٤ :: داغ نبینی
» ۱۳٩۳/۸/۱٩ :: من از مادربزرگ جا مانده ام....
» ۱۳٩۳/۸/۱٧ :: ای زندگی سلام
» ۱۳٩۳/۸/۱٤ :: پاکی آوردی - ای امید سپید!- همه آلوده گی ست این ایام.
» ۱۳٩۳/۸/٤ :: تغییر
» ۱۳٩۳/۸/۳ :: فصل تازه
» ۱۳٩۳/٧/٢۸ :: رفیقان جان
» ۱۳٩۳/٧/٢۳ :: وقتی همه چی با هم بد میشه
» ۱۳٩۳/٧/٢٢ :: ذهن آشفته من
» ۱۳٩۳/٧/۱٩ :: بسیار سفر باید
» ۱۳٩۳/٧/٩ :: از رنجی که میبریم
» ۱۳٩۳/٧/۸ :: لذت زندگی
» ۱۳٩۳/٧/٧ :: خواهرجانم
» ۱۳٩۳/٧/٦ :: این روزهای من
» ۱۳٩۳/٧/٥ :: مرا رازیست اندر دل به خون دیده پرورده ولیکن با که گویم راز چون محرم نمی‌بینم
» ۱۳٩۳/٥/٥ :: ۱۳٩۳/٥/٥